top of page

ARCHIV

Mazání textů na sociálních sítích dle právní úpravy nynější a uvažované

Aktualizováno: 23. 3. 2021

CEVRO ARENA pokračuje v expertní diskusi na téma Svoboda slova na internetu. Do diskuze vstupuje významný advokát a bývalý ministr vnitra Tomáš Sokol, podle kterého v EU a tedy ani v ČR neexistuje právní úprava, která by mohla vlastníku sociální sítě nařídit, aby příspěvky dle svého uvážení nemazal. Je tedy otázkou, zda tuto právní úpravu opravdu chceme změnit.


Zdroj: telecoms.com

Velmi stručně řečeno, minimálně v oblasti EU, a tedy i v rámci ČR, aktuálně neexistuje právní prostředek, který by mohl vlastníku či provozovateli sociální sítě zabránit, aby smazal jakýkoliv příspěvek anebo rovnou jakéhokoliv účastníka ze sítě vyloučil. Jde pouze o to, zda, případně za jakou cenu, lze tento právní stav změnit. O aktuálních právních normách, které jsou v této záležitosti relevantní, se ještě zmíním, neboť je třeba jejich existenci uvažovat, má-li být právní prostředí změno. Prvé, co je třeba si vyjasnit, je samotný pojem „sociální síť“ a také co to je vlastník sociální sítě či její provozovatel.


 

Rekapitulace dosavadní debaty na téma Svoboda slova na internetu:

Vavruška: Je třeba rozšířit ústavní právo svobody slova i na internet?

Foltýn: Právo na zveřejnění vlastního názoru na soukromé internetové platformě není a být nesmí

Vavruška: Soukromé vlastnictví nedává internetovým platformám jasné právo cenzurovat

Foltýn: Autocenzura sociálních sítí: nejméně špatné řešení z těch, které aktuálně máme

 

Předpokládám, že definic lze asi dodat případně generovat více, všeobecně dostupná a pro mne a účely této analýzy přijatelná se jeví definice, kterou podává Wikipedie a podle níž

Sociální síť, společenská síť nebo komunitní síť je služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní), veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční poradenství apod.). Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromě mezi dvěma uživateli nebo (nejčastěji) hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů.


Výčet sociálních sítí začíná u stejného zdroje Facebookem, pokračuje přes 14 dalších sítí zjevně zahraniční provenience, který končí PornHubem a pak pokračuje výčtem českých sociálních sítí, který začíná sítí Dikobraz.cz a končí sítí Mojispolužáci.cz. Předpokládám, že jednak nejde o výčet úplný a také nemusí být z řady důvodu zcela aktuální, ale to není podstatné. Podstatné je udělat si alespoň rámcový přehled o tom, jakých všech možných sociálních sítí se mohou týkat úvahy o tom, zda na nich umístěné příspěvky lze mazat či nikoliv. Za sebe bych pak klidně do těchto sítí zařadil WhatsApp, různé chaty, jež jsou součástí mnoha webových stránek, a v podstatě jakýkoliv virtuální prostor připouštějící volně přístupnou on-line diskuzi. Volnost přístupu ale neznamená absolutní právo publikovat cokoliv, jak dále doložím.


Jen velmi stručný exkurz lze shrnout do konstatování, že provozovatel sociální sítě nejen může mazat příspěvky dle své úvahy, ale v některých případech, pokud porušují výše uvedená práva, dokonce musí. A posouzení, zda taková situace nastala, je primárně na něm.

Podobně definuje sociální síť i Ústavní soud ve svém nálezu.


Pro tento příspěvek je především podstatné, že jakákoliv sociální síť ve výše uvedené podobě funguje na internetu, což zjevně znamená existenci základního serveru, tedy hardware a software. Ten může patřit tomu, kdo sociální síť fakticky vytvořil, pak lze i ve vztahu k této síti hovořit o vlastníkovi, který je totožný s provozovatelem sítě, anebo je provozovatelem osoba, která si na základě právního vztahu zajistila možnost sociální síť provozovat. Z tohoto faktu vyplývá, že bazálně jde o realizaci vlastnického práva počítačový systém držet, užívat jej a nakládat s ním.


Tím se přesouváme k právní podstatě sociální sítě provozované zmíněným majitelem či provozovatelem, kteří jsou pro účely tohoto příspěvku totožní, a budu tedy používat pouze výraz provozovatel. Podle čl.1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva), takto mezinárodní smlouvy, kterou jsme ratifikovali v roce 1992: Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.


Podobnou úpravu má v článku 12 Listina základních práv a svobod (Listina), což je ústavní předpis ČR, a podle jeho odst. 4 Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Nejde o úplný výčet právních norem upravujících a též chránících vlastnické právo, ale je dostatečně reprezentativní. Je zřejmé, že vlastnické právo, inkorporující též právo disponovat s jeho předmětem, je dosti silně chráněno.Pokud byly provozovatelům sítí ukládány nějaké povinnosti, tak směřovaly k ochraně práv jiných. V evropském prostoru tuto ochranu představuje např. článek 6 Úmluvy, umožňující omezit svobodu projevu též na ochranu pověsti nebo práv jiných. Listina již zcela explicitně hovoří o možném omezení v souvislosti s ochranou mravnosti. Pokud jde o náš právní prostor, je třeba připomenout ustanovení § 81 odst 2 občanského zákoníku, podle něhož Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.


Jen velmi stručný exkurz lze shrnout do konstatování, že provozovatel sociální sítě nejen může mazat příspěvky dle své úvahy, ale v některých případech, pokud porušují výše uvedená práva, dokonce musí. A posouzení, zda taková situace nastala, je primárně na něm.


V ČR navíc platí zákon č. č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti. Je plodem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES a dopadá, byť někdy jen přeneseně, i na provozovatele sociálních sítí. Po dosti složitých diskuzích byla upravena odpovědnost provozovatelů služeb informačních společností, což jsou například provozovatelé jakékoliv elektronické sítě, za obsah informací uložených na žádost uživatele.


Podmínkou je, že mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele je protiprávní nebo se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele dozvěděl a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Pokud jde o odpovědnost poskytovatele takové služby, který vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele, ten je odpovědný bez jakýchkoliv podmínek. Možná trochu nesrozumitelný text lze zpřístupnit citací rozhodnutí Městského soudu v Praze[1], podle kterého: Provozovatel internetového „chatu“ odpovídá podle zákona č. 480/2004 Sb. objektivně také za úroveň veřejné diskuse; ústavně zaručená svoboda projevu neznamená, že by do ní nemohl zasahovat a odstraňovat z internetu vulgární výrazy. Naopak, obsahuje-li diskuse vulgární výrazy, ztožnitelné s kritizovanou osobou a způsobilé zasáhnout do její dobré pověsti, je provozovatel povinen odstranit „vlákno“ s takovými výrazy…


Právně je tedy upravena jednak zákonná povinnost likvidovat protiprávní informace a existuje i soudní výklad týkající se takové povinnosti ve vztahu k ochraně osobnostního práva na čest a důstojnost. A asi nebude sporu o tom, že interpretace pojmu „protiprávní“ může být dosti široká. Chcete-li kreativní. Takto nahlíženo jsou zcela nepodložená tvrzení o tom, že provozovatel sociální sítě buď vůbec nesmí mazat tam vložené příspěvky, anebo jen se souhlasem soudu. Přesně naopak.


Co s tím?

Cosi se chystá na úrovni EU a jeden legislativní pokus leží v Poslanecké sněmovně. Bilance současné právní úpravy je též informací o tom, co by bylo nutné změnit pro to, aby mohl být prosazen požadavek limitující právo provozovatele sociální sítě na vymazání příspěvku, anebo vyloučení právnické či fyzické osoby z účasti na sociální síti. Zde ale nutno poznamenat, že jsem zatím nezaznamenal shodu v představě, jak by reálně měla obrana proti vymazání vypadat, resp. čemu konkrétně by měla bránit. Určitý je v tomto směru pouze zmíněný návrh novely trestního zákoníku, který níže podrobněji rozeberu. Potřeba obrany proti smazání příspěvku nebo dokonce proti vyloučení kohokoliv z účasti na sociální síti je zdůvodňována poukazem na to, že sociální síť se již stala jakýmsi fenoménem v oblasti svobody slova, který svým dopadem vylučuje běžný přístup. Zřejmě míněno ve vztahu k běžnému výkonu vlastnického práva včetně rozhodování o tom, kdo bude majetek užívat a jak. Změna současného právního stavu by tedy především znamenala změnu ústavního paradigmatu chránícího vlastnictví v popsaném rozsahu. Ti, kdo se rámcově pro tuto změnu vyslovují, dávají zřetelně najevo, že jde o maličkost, která musí ustoupit mnohem významnější svobodě projevu. To ale zcela jistě není tak jednoduché, jak se může jevit. Především není až tak jasné, o jak zásadní zásah do vlastnického práva může jít, pokud provozovateli sociální sítě zakážeme, jak jinak než zákonem či nařízením EU, mazat příspěvky podle jeho úvahy.


Pokud provozovatel sociální sítě smaže příspěvek s odůvodněním, že odporoval jeho představě o dobrých mravech, a pokud dokonce dopředu inzeroval, co za dobré mravy považuje, úmysl prokázat ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi bude zhola nemožné prokázat.

Dalším problémem je schopnost práva a posléze snad i justičního systému efektivně takový zákaz vyjádřit a pak jej také prosazovat. I to zmíním níže.


V prvé řadě zde máme dvě ústavní práva či dva ústavní principy. Proti sobě stojí svoboda vlastnit majetek a tedy s ním i disponovat. Proti ní by měla stát svoboda slova a v daném rozsahu by automaticky měla mít přednost. Konflikt obsahu právních norem není neobvyklý. Právní teorie i praxe zná jednak konflikt norem jednoduchého práva, konflikt ústavního práva s obsahem normy jednoduchého práva a konečně konflikt norem práva ústavního. V prvém případě musí být jedna z norem zrušena či upravena, ve druhém musí být norma jednoduchého práva zrušena, anebo musí být interpretována tak, aby se nedostala do rozporu se zmíněným právem ústavním. Případy konfliktu norem ústavního práva jsou pak, vycházeje z judikatury Ústavního soudu, ale i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, řešeny v každém individuálním případě zvlášť. Vždy má být posuzováno, co je z hlediska zájmů demokratické společnosti v daném případě významnější. Tedy, které z práv má mít navrch. Zřejmě nejčastějším případem je konflikt práva na svobodu slova a práva na lidskou důstojnost ve sporu na ochranu osobnosti. Soudy musí rozhodnout, zda v daném případě dát přednost svobodě slova, mnohdy demonstrované velmi drsnými výrazy, anebo zmíněnému právu na ochranu osobnosti. Jakýkoliv legislativní počin, který by ex lege omezoval provozovatele sociální sítě v tom, co na této síti bude zveřejňováno, by byl v rozporu s ústavním právem na vlastnění a disponování s majetkem. Finálně by tedy v každém jednotlivém případě bylo nutno posuzovat, jaké ústavní právo má mít z hlediska zájmů demokratické společnosti prioritu.